Hanah von Rekkas Holzhütte (Danah) 03.08.2006 - 10.04.2019